Obchodne podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj produktu a služieb spoločnosti Café Trade, s.r.o.

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

 

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Café Trade, s. r. o., (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na právne vzťahy medzi spoločnosťou Café Trade, s. r. o. a jej zákazníkom – fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len kupujúci“ ), ktoré vzniknú na základe objednávky alebo zmluvy podľa týchto VOP.

 

1.2 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy alebo objednávky. Uzavretím zmluvy alebo zaslaním objednávky v zmysle týchto VOP kupujúci súčasne potvrdzuje, že bol oboznámený s týmito VOP predávajúceho, rozumie ich obsahu a nemá voči nim žiadne výhrady.

 

 1. OBJEDNÁVANIE

 

2.1 Kupujúci si objedná produkt alebo službu (ďalej len „produkt“) u predávajúceho formou písomných objednávok:

– prostredníctvom pošty,

–  e-mailom,

–  osobne v mieste sídla poskytovateľa,

– telefonicky alebo ústne v obchodnom mieste predávajúceho; v takom prípade predávajúci vystaví potvrdenie objednávky a toto zašle klientovi e-mailom.

 

2.2 Odoslané objednávky musia obsahovať základné náležitosti ako: číslo objednávky, kontaktnú osobu, adresu, telefón, spôsob prevzatia produktu, popis objednaného produktu a počty kusov.

 

2.3 Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti produktu, platných cien a termínu dodania produktu požadovaného kupujúcim označené ako “potvrdenie objednávky”.

 

2.4 V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Všetky ceny za produkt a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.

 

2.5 Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii produktu, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene produktu a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote produktu, názov a údaje o mieste, kde má byť produkt dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy produktu na dohodnuté miesto doručenia produktu pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO a pod.), prípadne iné údaje.

 

2.6  Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného produktu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky.

 

2.7 Kupujúci má právo stornovať záväznú objednávku aj v prípade výrazného omeškania dodávky oproti predpokladanému termínu dodania, a to iba v rozsahu meškajúcej dodávky.

 

2.8 V každom inom prípade stornovania objednávky je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 50% kúpnej ceny za produkt, ktorý bol predmetom záväznej objednávky a odberateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu do 14 dní od doručenia výzvy na úhradu.

2.9 V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

 

2.10 V prípade, ak predávajúci nebude môcť realizovať objednávku podľa údajov v nej uvedených kupujúcim, upovedomí o tejto skutočnosti kupujúceho. Účastníci následne vyvinú úsilie potrebné k možnosti realizácie objednávky. V prípade podstatnej zmeny okolností kupujúci zašle predávajúcemu novú objednávku.

 

III. PRÁVA A POVINNOSTI  PREDÁVAJÚCEHO

 

3.1. Predávajúci je povinný:

 • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu produkt v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 • zabezpečiť, aby dodaný produkt spĺňal platné právne predpisy SR
 • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s produktom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie produktu a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný produkt.

3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti produktu nie je schopný dodať produkt kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení.

3.4 O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

4.1. Kupujúci je povinný:

 • prevziať zakúpený alebo objednaný produkt,
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej dobe splatnosti vrátane nákladov

na doručenie produktu,

 • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 • potvrdiť v dodacom liste prevzatie produktu svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

4.2. Kupujúci má právo na dodanie produktu v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 1. DODACIE PODMIENKY 

 

5.1 Dodanie produktu sa uskutočňuje vopred dohodnutým spôsobom:

 • osobné prevzatie v sídle spoločnosti,
 • kuriérska služba s dobierkou,
 • kuriérska služba bez dobierky,
 • pošta s dobierkou (len po odsúhlasení predávajúcim)
 • pošta bez dobierky (len po odsúhlasení predávajúcim)
 • rozvoz ku kupujúcemu (Café Trade – za zmluvný poplatok)

5.2 Pri osobnom prevzatí produktu zo sídla spoločnosti kupujúci svojim podpisom na dodacom liste alebo faktúre predávajúceho potvrdí správnosť a kompletnosť dodávky.
5.3 Pri použití prepravcu sa faktúra, dodací list a produkt odovzdajú prepravcovi. Produkt je zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní produktu skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste.
5.4 Produkt sa považuje za prevzatý odberateľom od doby, kedy predávajúci odberateľovi, jeho zástupcovi alebo prepravcovi umožní s ním fyzicky disponovať (bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie produktu počas prepravy).
5.5 Kupujúci sa zaväzuje odobrať objednaný produkt alebo jeho časť najneskôr do 5 dní od písomnej, mailovej  výzvy predávajúceho. Pri neakceptovaní tejto výzvy má predávajúci právo na vymáhanie zmluvnej pokuty vo výške obstarávacích nákladov predávajúceho.

 

5.6 Produkt je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke. Dodaný produkt má dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej doby trvanlivosti kontaktuje pred dodaním predávajúci telefonicky alebo e-mailom kupujúceho a produkt dodá až po súhlase kupujúceho.

 

5.7 Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a produkt dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.

 

5.8 Kupujúci je povinný prevziať produkt v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, produkt neprevezme do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.  Po uplynutí piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný produkt prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať produkt tretej osobe.

 

5.9  Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie produktu pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

 

5.10 Miestom dodania produktu je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

 

5.11  V prípade, ak predávajúci dopraví produkt kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať produkt osobne alebo zabezpečiť, aby produkt prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie produktu uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní produktu. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie produktu uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení produktu a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku produktu opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie produktu na miesto určenia v kúpnej zmluve. Produkt sa považuje za prevzatý v zmysle bodu 10.2. týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

5.12  Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda produkt, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že produkt alebo obal produktu je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav produktu. V prípade zistenia poškodenia produktu pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí produktu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia produktu (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku produktu, zľavu na produkt a v prípade neodstrániteľných chýb produktu dodať kupujúcemu nový produkt.

 

5.13  Pri doručení zásielky Slovenskou poštou v prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu odporúčame zásielku neprebrať, prípadne riešiť priamo s pracovníkom prepravnej spoločnosti, či s pracovníkom pri priehradke danej pošty na mieste zápisom o škode. V prípade prevzatia a zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu žiadame o nahlásenie tejto udalosti najneskôr do 24 hod. od prevzatia zásielky na ľubovoľnej pobočke Slovenskej pošty. K spísaniu zápisu o škode je potrebný poškodený výrobok, obal zásielky a doklad o prevzatí zásielky, nadobúdací doklad – faktúru.

 

5.14  Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia produktu. Je povinnosťou zákazníka dokázať, že mechanické poškodenie nebolo možné ani pri dôkladnom  prezretí výrobku a jeho obalu podľa bodu 5.8. objaviť. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

 

5.15 Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať škodový zápis na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

 

5.16 Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania produktu predávajúcim v lehote uvedenej v 5.3. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny.

 

5.17. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom. Tam, kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.

 

 1. CENY

 

6.1 Zoznam produktov i s predajnými cenami je obsiahnutý na internetovej stránke. Z týchto cien má predávajúci právo poskytnúť zľavy s ohľadom na množstvo predaného produktu, momentálnu situáciu na sklade a podľa aktuálnej cenovej politiky predávajúceho.

 

6.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien a obsahu cenníka.
6.3. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

 

 

VII. PLATOBNÉ PODMIENKY
7.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu produktu dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie produktu (ďalej len “kúpna cena”) formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania produktu, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby (spoplatnená 1,9 EUR), platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

 

7.2 Platba sa vykonáva v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet predávajúceho: číslo účtu 1431006003/1111 na základe zálohovej alebo riadnej faktúry vystavenej predávajúcim.
Predávajúci si vyhradzuje právo čiastkovej fakturácie za už dodaný produkt.
7.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 

7.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý produkt v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí produktu.

 

7.5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za produkt dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

7.6 Kupujúci nie je oprávnený započítať si akúkoľvek splatnú alebo nesplatnú pohľadávku voči predávajúciovi, ktorá vznikla na základe objednávky podľa zmluvy, alebo týchto VOP, alebo ktorá vznikla porušením VOP, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak.

VIII. VLASTNÍCTVO PRODUKTU A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY
8.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktu až úplným uhradením kúpnej ceny a nákladov spojených s dodaním produktu, na ktoré má predávajúci v súlade s VOP a zmluvou nárok.
8.2 Nebezpečenstvo škody na produkte prechádza na kupujúceho momentom dodania produktu kupujúcemu alebo jeho splnomocnencovi.
8.3 Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúcia na kupujúceho, ktorý má produkt v držbe, odberateľ má všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný produkt na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako produkt  predávajúcia.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
9.1 V prípade, že predávajúci poruší akúkoľvek svoju povinnosť vyplývajúcu z jednotlivej objednávky, takéto porušenie nebude mať vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán z iných kupujúcim vykonaných objednávok podľa týchto VOP a iné zmluvné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim.
9.2 Predávajúci v súlade s § 373 a 374 Obchodného zákonníka (ďalej len „ObZ“) nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla odberateľovi v súvislosti s prekážkou, ktorá nastala nezávisle od vôle predávajúceho a zabránila predávajúcemu v splnení jeho zmluvnej povinnosti.

X. ZÁRUČNÁ DOBA

 

10.1 Záručná doba na produkt, dodávaný predávajúcim sa riadi príslušnými ustanoveniami ObZ.

 

10.2  Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia produktu kupujúcim.

 

10.3 Predávajúcim poskytovaná záruka na produkt v plnom rozsahu zaniká, pokiaľ bol produkt použitý na ďalšie spracovanie, alebo bol akýmkoľvek spôsobom upravený, alebo pozmenený.

 

10.4 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie produktu,
 • neoznámením zjavných chýb pri prevzatí produktu,
 • uplynutím záručnej doby produktu,
 • mechanickým poškodením produktu spôsobeným kupujúcim,
 • používaním produktu v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o produkt,
 • poškodením produktu nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením produktu neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením produktu náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom do produktu k tomu neoprávnenej osoby.

 

10.5 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním.

 

 

 1.  REKLAMAČNÝ PORIADOK  

 

11.1 Predávajúci zodpovedá za chyby produktu a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, resp. budú kupujúcemu v prípade potreby poskytnuté na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

 

11.2 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predajcu www.cafetrade.sk. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie produktu vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”).

 

11.3 Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

 

11.4 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na produkt, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 

11.5  Kupujúci je povinný vykonať prehliadku produktu pri prevzatí produktu. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal produkt už v čase prevzatia produktu.

 

11.6  Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení produktu vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.

 

11.7  Ak produkt vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí produkt do prevádzkarne predávajúceho  a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Jeho vzor je umiestní na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád produktu. Zákazník má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom produktu na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci. Reklamačné konanie produktu, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
 • doručenie reklamovaného produktu od kupujúceho predávajúcemu,

 

11.8 Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s produktom si poistiť. Produkt zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

 

11.9 Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný produkt je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť produkt priamo určenej osobe).

 

11.10  Kupujúci je povinný reklamovať chyby produktu u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

 

11.11 Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie produktu vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby produktu v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka.

 

11.12 Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu produktu, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu produktu za nový produkt. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s produktom doručený reklamačný protokol.

 

11.13  Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 

11.14  Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

 

11.15  V prípade, že produkt pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou produktu, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny produktu alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím produktu o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia produktu, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe produktu alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu produktu so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

 • bezplatným uvedením spotrebného produktu do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
 • primeraným znížením kúpnej ceny
 • náhradným dodaním produktu
 • odstúpením od zmluvy

 

11.16. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • odovzdaním opraveného produktu,
 • výmenou produktu,
 • vrátením kúpnej ceny produktu,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny produktu,
 • písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie produktu.

 

11.17. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

 

11.18. V prípade výmeny produktu za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený produkt, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny produktu za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového produktu, ale iba na nový produkt.

 

11.19  Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného produktu. Kupujúci má právo na výmenu produktu len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto vady. Na základe tohto rozhodnutia sa bude postupovať ďalej podľa zákona.

 

11.20. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

 

11.21 Oprávnená reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
11.22 Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady zapríčinené mechanicky, nekvalifikovanou obsluhou, použitím nevyhovujúceho spotrebného materiálu, alebo pri inom porušení záručných podmienok, zistených pracovníkom predávajúceho. Zároveň sa odberateľ zaväzuje uhradiť predávajúcemu všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením  vady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.
 

XII. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA 

 

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

 

12.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

 

12.3. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ”) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie produktu, vedenie vernostných programov pre zákazníkov, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.

 

12.4 Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vernostných programov a na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si produktu prostredníctvom  obchodu

 

12.5. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Tieto osobné údaje predávajúci spracúva po dobu 24 mesiacov, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov a to za účelom evidencie uzavretých kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu, za účelom prepravných služieb kúpeného produktu a za účelom uzatvorenia splátkového kalendáru.

 

12.7 Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvane so súhlasom dotknutej osoby na vyššie uvedené účely v záujme zvýšenia kvality poskytovaného produktu a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ.

 

12.8 Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Predávajúci nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

 

12.9 Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

12.10 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

 

12.11 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

 

12.12. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.5 týchto reklamačných a obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

12.13. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, produktu alebo
XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
13.1 Ak sú, alebo sa stanú niektoré ustanovenia týchto VOP neplatnými, alebo v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, alebo sa stanú nevynútiteľnými, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
13.2 Predávajúci má vyhradené právo tieto VOP zmeniť. Zmena VOP sa považuje za účinnú voči odberateľovi dňom zverejnenia VOP na internetovej stránke predávajúceho – www.cafetrade.sk

 

13.3 Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Všetky prípadné súdne spory budú riešené pred Stálym rozhodcovským súdom zriadeným spoločnosťou Slovenská rozhodcovská a.s., v obvode v ktorom sa nachádza sídlo predávajúceho.