Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás samozrejmosťou. 

Pri spracovávaní dát sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Spoločnosť Café Trade, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica, prevádzkovateľ internetového obchodu www.cafetrade.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti Café Trade, s.r.o.

AKÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME?

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. V prípade vyzdvihnutie objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, pri vyzdvihnutí reklamácie, či pri preplatení dobropisu od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie príjmov výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať / preplatiť.

V prípade, že nás kontaktujete cez kontaktný formulár na našej stránke, je potrebné vyplniť osobné údaje ako meno a e-mailovú adresu. Tieto údaje nebudú nijakým spôsobom archivované a budú spracovávané iba počas trvania e-mailovej komunikácie s nami. Nikdy nebudú poskytnuté tretím stranám ani nebudú využívané na marketingové účely našej spoločnosti.

K ČOMU ÚDAJE SLÚŽIA?

Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie spomenuté údaje a tieto získame pri zadaní Vašej objednávky, a to dočasne – len po dobu vybavenia objednávky a počas archivácie faktúr ktorú nám ukladá zákon . Keďže sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodnej transakcie, nie je nutný Váš výslovný súhlas.

Tieto údaje môžu byť ďalej poskytnuté prepravnej spoločnosti, a to len po dobu potrebnú pre dodanie tovaru. Zoznam konkrétnych dopravných spoločností radi poskytneme na vyžiadanie.

 

AKO SÚ ZABEZPEČENÉ NÁKUPNÉ TERMINÁLY V PREDAJNIACH?

Tieto počítače neukladajú žiadne informácie do pamäti “cache” ani ako cookies alebo inou formou, je znemožnené zapamätania akýchkoľvek hesiel, je znemožnené automatické doplňovanie formulárov. Všetky tieto počítače sú zabezpečené proti konfiguračným zmenám a pravidelne kontrolované a strážené proti zneužitiu.

AKO POUŽÍVAME COOKIE

Tieto informácie nájdete v samostatnom článku.